外国人患者受入れ支援サービスmediPhone (メディフォン)

Mangyaring piliin kung ano ang gustong ikonsulta

Gustong magpa appointment sa ospital

※Ang serbisyong ito ay para sa mga taong nakapagpasya na kung saang ospital ang gusto nilang puntahan.

Kung hindi pa alam kung saang ospital gustong magpa appointment, mangyaring piliin ang “Gustong maghanap ng ospital”.

Gusto kong gumamit ng interpreter sa ospital/pharmacy

Tumawag/Tatawag muli na ang pag-uusapan ay tulad sa nakarang tawag